ABOUT
Administration
Jing-Yuan Li
Associate Chair
Tel: N/A
E-mail: jingyuanli@zju.edu.cn
Office: Yuquan Campus
Personal Homepage
Hao-Hua Wang
Associate Chair
Tel: N/A
E-mail: hhwang@zju.edu.cn
Office: Xixi Campus
Personal Homepage
Hai-Qing Lin
Chair
Tel: N/A
E-mail: hqlin@zju.edu.cn
Office:Room 503, No.8 Hainayuan Building
Personal Homepage
Zhu-Yun Liu
Secretary
Tel: +86-571-87951684
E-mail: phylzy@zju.edu.cn
Office: Room 407-2, Building 12
Personal Homepage
Qi-Hao Lang
Vice Secretary of the Youth League Committee
Tel: +86-571-87953917
E-mail: langqihao@126.com
Office: Room 404, Building 12
Personal Homepage
Hong-Xiang Tao
Secretary of the Youth League Committee
Tel: +86-571-87951326
E-mail: thx@zju.edu.cn
Office: Room 404, Building 12
Personal Homepage
Dan Jiang
Secretary of Scientific Research
Tel: +86-571-87953259
E-mail: phyjiangdan@zju.edu.cn
Office: Room 407-2, Building 12
Personal Homepage
Yu-Ting Ma
Secretary of Undergraduate Education
Tel: +86-571-87951481
E-mail: phymayt@zju.edu.cn
Office: Room 404, Building 12
Personal Homepage
Li Yan
Secretary of the Communist Party Committee, Associate Chair
Tel: +86-571-87953825
E-mail: rwyl@zju.edu.cn
Office: Room 532, No.8 Hainayuan Building
Personal Homepage
Kai Wang
Associate Chair
Tel: N/A
E-mail: wangkai1@zju.edu.cn
Office: Room 407-3, Building 12
Personal Homepage
An-Chuan Zou
Vice Secretary of the Communist Party Committee
Tel: +86-571-87952329
E-mail: zac@zju.edu.cn
Office: Room 407-3, Building 12
Personal Homepage
Zheng-Nong Fang
Director of Administration
Tel: +86-571-87951359
E-mail: phyfzn@zju.edu.cn
Office: Room 415-2, Building 12
Personal Homepage
Pei-Ying Deng
Secretary of Personnel Affairs
Tel: +86-571-87953118
E-mail: phydpy@zju.edu.cn
Office: Room 407-2, Building 12
Personal Homepage
Li-Ling Zheng
Secretary of Graduate Education
Tel: +86-571-87953304
E-mail: phyzll@zju.edu.cn
Office: Room 404, Building 12
Personal Homepage
Dan-Na Wang
Secretary of Administration
Tel: +86-571-87951328
E-mail: wangdn@zju.edu.cn
Office: Room 415-2, Building 12
Personal Homepage
Chen Zhang
Secretary of Administration 
Tel: +86-571-87953117
E-mail: phyzhch@zju.edu.cn
Office: Room 415-2, Building 12
Personal Homepage
Ting Zhou
Secretary of International Affairs
Tel: +86-571-87953325
E-mail: phybecky@zju.edu.cn
Office: Room 407-2, Building 12
Personal Homepage
Gang-Fen Miao
Secretary of Undergraduate Education
Tel: +86-571-87951932
E-mail: phymgf@zju.edu.cn
Office: Room 404, Building 12
Personal Homepage
Yi-Le Sheng
Secretary of Administration
Tel: +86-571-87951642
E-mail: yile@zju.edu.cn
Office: Room 415-2, Building 12
Personal Homepage

Add: No. 8 Hainayuan Building, Zijingang Campus, Zhejiang University, 866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, 310027, P.R. China   

Tel: +86-571-87953325

Fax: +86-571-87951895

Email: yongyi@zju.edu.cn

Copyright © 2018 School of Physics, Zhejiang University   Powered by: chingo      Login