FACULTY
Zhejiang Institute of Modern Physics
Go Ogiya
Assistant Professor
Ph.D. University of Tsukuba, 2014
Research: Theoretical Astrophysics
E-mail: gogiya@zju.edu.cn
Personal Homepage
Koichi Hattori
Tenure-track Research Professor
Ph.D. The University of Tokyo, 2010
Research: High Energy Nuclear Theory
E-mail: koichi.hattori@zju.edu.cn
Personal Homepage
Qian Zhang
Assistant Professor
Ph. D. Xi'an Jiaotong University, 2016
Research: Nuclear Reactor Physics
E-mail: zhangqian0515@zju.edu.cn
Personal Homepage
Hong-Bo Zhu
Professor
PhD. University of Sheffield, 2009
Research: Experimental High Energy Physics
E-mail: hongbo_zhu@zju.edu.cn
Personal Homepage
Miao Li
Tenure-track Research Professor
Ph. D. Columbia University, USA, 2017
Research: Theoretical Astrophysics
E-mail: miaoli@zju.edu.cn
Personal Homepage
Jin-Long Jiao
Assistant Professor
Ph. D. China Academy of Engineering Physics, 2017
Research: High Energy Density Physics
E-mail: jiao.jl@zju.edu.cn
Personal Homepage
Xiang Liu
Tenure-track Research Professor
Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign, 2018
Research: Nuclear Materials
E-mail: xiang.liu@zju.edu.cn
Personal Homepage
Shao-Hong Zhang
Professor
Ph. D. Xi'an Jiaotong University, 1997
Research: Nuclear Reactor Physics
E-mail: zhangshh@zju.edu.cn
Personal Homepage
Bei-Bei Liu
Tenure-track Research Professor
Ph. D. Peking University, 2015
Research: Astrophysics
E-mail: bbliu@zju.edu.cn
Personal Homepage
Hai Chen
Assistant Professor
Ph.D. MIT, 2016
Research: Experimental High Energy Physics
E-mail: haichen@zju.edu.cn
Personal Homepage
Hua-Xing Zhu
Tenure-track Research Professor
Ph. D. Peking University, 2012
Research: High Energy Theory
E-mail: zhuhx@zju.edu.cn
Personal Homepage
Guo-Huai Zhu
Professor
Ph. D. Institute of High Energy Physics, CAS, 2001
Research: High Energy Theory
E-mail: zhugh@zju.edu.cn
Personal Homepage
Da-Fang Zheng
Professor
Ph. D. Fudan University, 1989
Research: Statistical Physics
E-mail: dfzheng@zju.edu.cn
Personal Homepage
Bo Zheng
Cheung-Kong Professor, MOE
Ph. D. Zhongshan University, 1988
Research: Statistical Physics
E-mail: bozheng@zju.edu.cn
Personal Homepage
Xue-An Zhao
Professor
Ph. D. Hongkong University, 1999
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: zhaoxa@zju.edu.cn
Personal Homepage
Jian-Bo Zhang
Professor
Ph. D. Zhejiang University, 1987
Research: High Energy Theory
E-mail: jbzhang08@zju.edu.cn
Personal Homepage
Hong Zhang
Professor
Ph. D. Lanzhou University, 1999
Research: Statistical Physics
E-mail: hongzhang@zju.edu.cn
Personal Homepage
Ye Yuan
Tenure-track Research Professor
Ph. D. University of Waterloo, 2015
Research: High Energy Theory
E-mail: eyyuan@zju.edu.cn
Personal Homepage
Norimi Yokozaki
Tenure-track Research Professor
Ph.D. Hiroshima University, 2010
Research: High Energy Theory
E-mail: 0020001@zju.edu.cn
Personal Homepage
He-Ping Ying
Professor (emeritus)
Ph. D. Zhejiang University, 1987
Research: Statistical Physics
E-mail: hpying@zju.edu.cn
Personal Homepage
Li-Lin Yang
Professor
Ph. D. Peking University, 2007
Research: High Energy Theory
E-mail: yanglilin@zju.edu.cn
Personal Homepage
Jing-Bo Xu
Professor
M. S. Zhejiang University, 1987
Research:Quantum Information
E-mail: phyxjb@aliyun.com
Personal Homepage
Meng Xiao
Tenure-track Research Professor
Ph. D. CEA Saclay, 2013
Research: Experimental High Energy Physics
E-mail: mxiao@zju.edu.cn
Personal Homepage
Gentaro Watanabe
Tenure-track Research Professor
Ph. D. University of Tokyo, 2003
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: gentaro@zju.edu.cn
Personal Homepage
Xiao-Guang Wang
Qiushi Distinguished Professor
Ph. D. Changchun Insitute of Physics, CAS, 1998
Research: Quantum Information
E-mail: xgwang1208@zju.edu.cn
Personal Homepage
Ling Wang
Tenure-track Research Professor
Ph. D. Boston University, 2003
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: lingwangqs@zju.edu.cn
Personal Homepage
Kai Wang
Professor
Ph. D. University of Wisconsin-Madison, 2008
Research: High Energy Theory
E-mail: wangkai1@zju.edu.cn
Personal Homepage
Xin Wan
Professor
Ph. D. Princeton University, 2000
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: xinwan@zju.edu.cn
Personal Homepage
Li-Hua Lv
Associate Professor
Ph. D. Zhejiang University, 2008
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: lhlu@zju.edu.cn
Personal Homepage
Ming-Xing Luo
Professor, Member of CAS
Ph. D. The University of Pennsylvania, 1990
Research: High Energy Theory
E-mail: mingxingluo@zju.edu.cn
Personal Homepage
Ding-Hui Lu
Professor
Ph. D. Oregon State University, 1995
Research: High Energy Theory
E-mail: dhlu@zju.edu.cn
Personal Homepage
Zhao Liu
Tenure-track Research Professor
Ph. D. Institute of Physics, CAS, 2012
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: liuzhaophys@gmail.com
Personal Homepage
Lih-King Lim
Tenure-track Research Professor
Ph. D.Utrecht University, 2010
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: lihking@zju.edu.cn
Personal Homepage
You-Quan Li
Cheung-Kong Professor, MOE
Ph. D.  Lanzhou University, 1989
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: yqli@zju.edu.cn
Personal Homepage
Xi Kang
Qiushi Distinguished Professor
Ph. D. Shanghai Astronomical Observatory, CAS, 2005
Research: Theoretical Astrophysics
E-mail: kangxi@zju.edu.cn
Personal Homepage
Hong-Ying Jin
Professor
Ph. D. Institute of Theoretical Physics, 1994
Research: High Energy Theory
E-mail: jinhongying@zju.edu.cn
Personal Homepage
Bo Feng
Qiushi Distinguished Professor
Ph. D. Massachusetts Institute of Technology, 2002
Research: High Energy Theory
E-mail: fengbo@zju.edu.cn
Personal Homepage
Yi-Xin Chen
Professor
Ph. D. Xibei University, 1988
Research: High Energy Theory
E-mail: yixinchenzimp@zju.edu.cn
Personal Homepage
Qi-Jin Chen
Cheung-Kong Professor, MOE
Ph. D. University of chicago, 2000
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: qchen@zju.edu.cn
Personal Homepage
Xin-Wu Cao
Qiushi Distinguished Professor
Ph. D. University of Science and Technology of China, 1994
Research: Theoretical astrophysics
E-mail: xwcao@zju.edu.cn
Personal Homepage

Add: No. 8 Hainayuan Building, Zijingang Campus, Zhejiang University, 866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, 310027, P.R. China   

Tel: +86-571-87953325

Fax: +86-571-87951895

Email: yongyi@zju.edu.cn

Copyright © 2018 School of Physics, Zhejiang University   Powered by: chingo      Login